Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Overmorrow en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die Overmorrow aanbiedt.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende modules:

 

Indien een specifieke Module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke Modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn aan het einde van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle Modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 2. Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
 3. Dienst: software, (web)applicatie, programmatuur (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).
 4. Downtime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – is onderbroken of opgeschort.
 5. Overmorrow: Overmorrow, gevestigd te Meppel en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer.
 6. Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 7. Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Overmorrow ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
 8. Hersteltijd: De tijd, door Overmorrow gemeten en geregistreerd, tussen het verstrijken van de Reactietijd en het gereed melden van de Storing door Overmorrow aan Opdrachtgever (dan wel het tijdstip dat Overmorrow redelijkerwijs geprobeerd heeft dit te melden).
 9. Kritieke storing: een kritieke storing in de Dienst die het functioneren van Dienst ernstig belemmert, zoals maar niet beperkt tot de onmogelijkheid om af te rekenen in de webwinkel. De storing dient aantoonbaar en reproduceerbaar te zijn.
 10. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met het Project, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 11. Niet kritieke storing: storingen die het functioneren van de Dienst beperken, zoals maar niet beperkt tot afgenomen performance of gebruikersgemak, terwijl de Dienst nog wel functioneert. De storing dient aantoonbaar en reproduceerbaar te zijn.
 12. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Overmorrow een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Overmorrow daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 13. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Overmorrow en Opdrachtgever krachtens welke Overmorrow het Project zal opleveren.
 14. MOOS: Overmorrow Optimalisatie en Ondersteuning Service ten behoeve van de technische support en doorontwikkeling van de Dienst voor Opdrachtgever.
 15. Partijen: Overmorrow en Opdrachtgever.
 16. Project: de werkzaamheden die Overmorrow ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst, waaronder het opleveren van de Dienst.
 17. Reactietijd: De tijd tussen het melden van een Storing en het eerste contact of poging tot contact door Overmorrow met Opdrachtgever.
 18. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 19. Service Level Agreement, SLA: Overeenkomst tussen Overmorrow en Opdrachtgever waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.
 20. Specificaties: Specificaties betekenen de objectief bepaalbare functionele en technische beschrijving van het Project.
 21. Uptime: de tijdsperiode waarin een Dienst die via internet of een ander ICT-netwerk zoveel mogelijk continu wordt geleverd – zoals hosting – niet is onderbroken of opgeschort.
 22. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

Ontdek hoe Overmorrow je helpen kan bij het behalen van online succes

meer informatie